Lymská borelióza – všetko, čo o nej treba vedieť

Lymská borelióza

S prichádzajúcou jarou a letom sa téma lymskej boreliózy (LB) stáva opäť aktuálnejšou.

LB je infekcia, ktorá môže prebiehať subakútne až chronicky s prejavmi rozvíjajúcimi sa od lokálnych zmien, k formám generalizovaným, s pestrými príznakmi zo strany rôznych orgánov. Vzhľadom na rôznorodosť príznakov a často nesprávnu interpretáciu laboratórnych výsledkov je užitočné si o LB povedať niečo viac.

Lymská borelióza je celkové infekčné ochorenie s fenoménom prírodnej ohniskovosti s celosvetovým výskytom. Patrí medzi najčastejšie zoonózy prenášané kliešťami na severnej pologuli. Lymská choroba sa prejavuje u človeka ako multisystémové zápalové ochorenie spôsobené viacerými genospecies spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato. Na človeka sa prenáša infikovaným kliešťom rodu Ixodes. Najznámejšími príznakmi včasnej lokalizovanej formy je migrujúci erytém (Erythema migrans EM).
Pôvodcom lymskej boreliózy je spirochéta z rodu Borrelia.

Vektorom ochorenia je v našich zemepisných šírkach kliešť Ixodes ricinus. Kliešť je aktívny od jari až do neskorej jesene a prechádza tromi vývojovými štádiami. Larva, nymfa a dospelé imago. Ochorenie môžu prenášať všetky vývojové štádiá. Až 80 % infekcií prenášajú nymfy. Prirodzeným hostiteľom v prírode sú hlavne drobné hlodavce, ale môžu to byť aj vtáky a vysoká zver.

Človek je slepým článkom vo vývojovom cykle, k ďalšiemu šíreniu už nedochádza. Na prenos infekcie je potrebné dostatočne dlhé pricicanie kliešťa. Udáva sa niekoľko hodín (12 hodín) až niekoľko dní. Prenos iným krv cicajúcim hmyzom (komáre, ovady..) doteraz nebol jednoznačne dokázaný.

Medzi hlavné klinické prejavy lymskej boreliózy patria postihnutie kože, neurologické prejavy, postihnutie srdca a muskuloskeletálne prejavy.

Ochorenie môže prebiehať v troch štádiách :

prvé štádium – včasná lokalizovaná forma,
druhé štádium – včasná diseminovaná forma,
tretie štádium – chronická diseminovaná forma.

Infekcia progreduje do diseminovanej formy asi u 50 % neliečených pacientov. Predpokladá sa, že 70 – 95 % všetkých infekcií spôsobených baktériou Borrelia burgdorferi sensu lato je asymptomatických.

V krátkosti k jednotlivým štádiám :

1. Prvé štádium – včasná lokalizovaná infekcia

Typickým prejavom je erythema migrans (EM) na koži. Ide o erytém s centrálnym vyblednutím. . Erytém sa objaví 3 – 30 dní po prisatí kliešťa v mieste jeho prisatia. Erytémy sa môžu objaviť aj na iných miestach (preto migrans – migrujúci).

Pozor – často sme sa stretli v praxi, že dochádza k zamieňaniu EM za bežnú kožnú reakciu po cicaní kliešťa ! Drobné začervenanie, ako reakcia na mechanické poškodenie pri cicaní, je niekedy bolestivé, do priemeru 1,5 cm. Toto začervenanie sa objaví po 6 až 24 hodinách po pricicaní kliešťa alebo po jeho odstránení. Do týždňa spontánne odznie. Netreba ho špeciálne liečiť.

2. Druhé štádium – včasná diseminovaná infekcia

Kožná forma sa môže objaviť v nadväznosti na prvé štádium (rádovo týždne až mesiace) vo forme kožných lézií, ktoré sú však menšie a nie sú v mieste pricicania. Menej často sa objaví aj boreliový lymfocytóm – nebolestivé zdurenie na ušnici, prsnej bradavke alebo na skróte.

Neuroborelióza je postihnutie nervového systému boréliovou infekciou.

Lymská karditída sa prejavuje ako náhle vzniknutá AV blokáda (I. – III. stupňa) alebo ako iná porucha srdcového rytmu. Zriedkavo sa môže prejaviť ako myokarditída alebo pankarditída. Obyčajne vzniká po 2 mesiacoch od začiatku infekcie. Ťažké alebo fulminantné srdcové zlyhávanie či rozvoj chlopňovej chyby nie sú obrazom lymskej choroby.

Lymská artritída je opakujúci sa krátky atak objektívneho opuchu jedného alebo viacerých veľkých kĺbov, príležitostne progredujúceho do chronickej artritídy. Postihuje najmä kolenný kĺb či iné veľké kĺby, vrátane temporomandibulárneho kĺbu.

Očná forma lymskej boreliózy sa môže prejaviť v ktoromkoľvek štádiu ochorenia. Postihuje ktorékoľvek časti oka.

3. Tretie štádium – neskorá perzistentná infekcia

Chronická neuroborelióza je veľmi zriedkavá dlhodobo pretrvávajúca encefalitída, encefalomyelitída, meningoencefalitída a radikulomyelitída.

Periférna neuropatia sa prejavuje difúznou poruchou citlivosti pančuškového a rukavičkového typu (stocking glove
Acrodermatitis chronica atroficans (ACA) sa prejavuje pretrvávajúcim začervenaním alebo kožnými léziami nad extenzormi končatín s cestovitým opuchom v začiatočnom štádiu. U časti pacientov sa vyvíja sklerotizácia kože.

Diagnostika

Základom diagnózy bývajú obvykle klinické príznaky, hlavne prítomnosť erytému. Významná je aj anamnéza pricicania kliešťa, ktorá však nemusí byť prítomná v prípade napadnutia nižšími vývojovými štádiami kliešťa (larva, nymfa).

Dôležité : Treba si uvedomiť, že protilátky v krvi sa tvoria oneskorene, preto ich stanovovanie v krvi v prvých týždňoch po uštipnutí nemá veľký význam.
Pri hodnotení laboratórnych výsledkov treba brať do úvahy, že sérologická odpoveď IgG (výnimočne aj IgM) môže ostať pozitívna aj roky po adekvátnej liečbe a je nepoužiteľná v rozoznávaní aktívneho ochorenia od neaktívneho. Výška titra protilátok je individuálna a nie je rozhodujúcim ukazovateľom úspešnosti ani priebehu ochorenia. Neexistuje žiadny súvis medzi pretrvávaním prítomnosti protilátok a zlyhaním terapie, perzistenciou borélií alebo reinfekciou.

Prvé štádium – včasná lokalizovaná borelióza

Klinickú diagnostiku prvého štádia (erythema migrans) indikuje a lieči všeobecný lekár.
Pri klinickom podozrení na EM netreba naberať protilátky a čakať na ich výsledok, ale treba zahájiť ATB liečbu. Sérologické testovanie pri erythema migrans netreba ani po liečbe EM !

Lymská borelióza je ochorenie, ktoré vieme liečiť antibiotikami. Včasné zahájenie liečby do značnej miery podmieňuje jej účinnosť a rozhoduje o vývoji ochorenia. Vlastná taktika liečby do určitej miery rešpektuje priebeh a štádium ochorenia. V počiatočných štá­diách choroby často dochádza k spontánnemu vyliečeniu a naopak neskoršie štádiá sa môžu manifestovať bez prítomnosti včasných štádií. V neskorých štá­diách ochorenia bývajú postihnuté orgány, ktoré už boli predtým patologicky zmenené. Preto je najvyššia účinnosť liečby v počiatočných štádiách.

Prevencia

Návrhy na antibiotickú profylaxiu podávanú po viac než 24 hodinách od prisatia kliešťa nie sú odôvodnené.
Včasné odstránenie pricicaného kliešťa môže zamedziť prenosu infekcie!
Vakcína proti lymskej chorobe v súčasnosti nie je dostupná.

Záver

Lymská borelióza je multiorgánovým ochorením a je aktuálnym problémom nielen na Slovensku, ale na celom svete. Diagnóza ochorenia je indikáciou na liečbu antibiotikami.
ALE :
Dlhodobá antibiotická liečba sa nepreukázala ako užitočná, nepriniesla zlepšenie, a preto sa pacientom po adekvátnej liečbe lymskej choroby neodporúča, pretože sa ukázala ako neúčinná.

Podozrenie na lymskú boreliózu treba hodnotiť individuálne a komplexne. Séropozitivita bez klinických príznakov sa nelieči !!! a protilátky po nákaze a preliečení pretrvávajú aj niekoľko rokov!

Výška titra protilátok neposkytuje relevantné informácie o závažnosti ochorenia, aktivite infekcie, úspechu liečby či o prognóze.
Dôležitá je spolupráca praktického lekára, neurológa, infektológa a samotného pacienta.

Zdroj : www.alphamedical.sk