MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO /MOM/ – VÝSLEDOK VYŠETRENIA COVID -19

Ako dostanem výsledok?

Spoločnosť Medirex dôsledne dbá na dodržiavanie právnych predpisov na úseku zdravotníctva, v zmysle ktorých sa výsledky laboratórnych vyšetrení („Výsledok vyšetrenia“) oznamuje nasledovne:

  • Výsledok vyšetrenia, ktoré je realizované z verejného zdravotného poistenia, sa vydáva prioritne indikujúcemu lekárovi, na základe žiadanky. Tento Výsledok vyšetrenia sa vydáva osobne do rúk pacienta len v osobitných prípadoch, napr. ak Výsledok vyšetrenia je potrebný v krátkom čase z dôvodu urýchleného doručenia Výsledku vyšetrenia indikujúcemu, resp. inému odbornému lekárovi. Na žiadanke o vyšetrenie musí byť písomná požiadavka indikujúceho lekára so súhlasom na vydanie Výsledku vyšetrenia, alebo možnosť vydania Výsledku vyšetrenia priamo pacientovi sa overí dožiadaním u lekára. Na svoju identifikáciu je pacient povinný predložiť v laboratóriu platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz).
  • V prípade maloletých pacientov sa Výsledok vyšetrenia vydá zákonnému zástupcovi maloletého – niektorému z rodičov, opatrovníkovi, poručníkovi, pestúnovi a pod., pričom sa dotyčná osoba musí preukázať svojím preukazom totožnosti, preukazom zdravotnej poisťovne dieťaťa a zároveň čestným vyhlásením s úradne overeným podpisom, potvrdzujúcim, že osoba nebola súdom zbavená práv k dieťaťu.
  • Vydanie Výsledku vyšetrenia tretej osobe je možné len na základe predloženia plnomocenstva s úradne overeným podpisom vyšetrovaného pacienta, ktorého sa Výsledok vyšetrenia týka a preukazu totožnosti splnomocnenca uvedeného v plnomocenstve. Tlačivo na plnomocenstvo si môžete vyžiadať priamo v laboratóriu, resp. stiahnuť v prílohách pod týmto textom.
  • Výsledok vyšetrenia samoplatcov vydávame priamo do rúk pacienta, a/alebo zasielame na požiadanie zašifrovaným e-mailom. Uvedené platí len v prípade samoplatcovských vyšetrení v našich odberových centrách.

Web: www.laboratornadiagnostika.sk
Klientske centrum: 0800 400 800 (pracovné dni: 07.00 – 16.30 hod.)
E-mail: samoplatcovia@medirexgroup.sk