Preukazovanie sa negatívnym výsledkom pred vstupom do priestorov škôl .

VYHLÁŠKA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia :

Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

(1)Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona sa z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne , nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,1ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu2(ďalej len „škola“) preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

a)osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace;

b)osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19;

c)osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;

d)osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;e)osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;

f)osobu, ktorá je onkologickým pacientom po chemoterapii alebo transplantácii, ktorá má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou);

g)žiakov a zamestnancov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;

h)žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl;

i)žiakov základných a  stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020;

j)pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm.i)v období od 7.decembra 2020 do 9. decembra 2020.

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 7. decembra 2020

Zdroj : https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_20_2020.pdf